1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti zákazníků (dále jen "zákazník") a společnosti Air Pro s.r.o. (dále jen "AIR PRO"), obchodní společnosti s IČ 25144375, se sídlem Novotného lávka 200/5, 11000 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53323. Společnost Air Pro působí na českém trhu jako cestovní kancelář především prostřednictvím svých internetových stránek www.airpro.cz. Pokud není v těchto PODMÍNKÁCH výslovně uvedeno jinak, vztahují se tyto podmínky na marketing a prodej cestovních služeb a zájezdů pod těmito obchodními značkami: airpro.cz, a Air Pro s.r.o. V případě změny PODMÍNEK, se kterou zákazník nesouhlasí, je zákazník oprávněn písemně vypovědět smlouvu se společností AIR PRO, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti AIR PRO. V takovém případě má společnost AIR PRO nárok na náhradu nákladů, které jí vznikly v souvislosti s provedením služby pro zákazníka, nebo na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Pokud zákazník tohoto práva nevyužije, má se za to, že souhlasí se změněnými podmínkami  a smluvní vztah se od uplynutí této lhůty nimi řídí. Změny jakékoli písemné smlouvy musí být provedeny písemně.

1.2 AIR PRO je zprostředkovatel oprávněný prodávat letenky a další související cestovní služby společností poskytujících přepravu nebo ubytování, pronájem vozidel nebo jiné cestovní služby. Společnost AIR PRO je oprávněna prodávat letenky dopravců, kteří nejsou členy Mezinárodního sdružení leteckých dopravců.  Společnost AIR PRO je oprávněna přijímat od zákazníků peněžní prostředky jako úhradu ceny přepravy a dalších souvisejících cestovních služeb.

1.3 Zákazník odpovídá za to, že jeho objednávka je věcně i formálně správná, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek, které mají význam s ohledem na požadované služby od AIR PRO.  AIR PRO neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku nesprávných údajů uvedených zákazníkem. Při zadávání požadavku  je Zákazník povinen uvést své  požadavky na požadované služby. Zákazník bere na vědomí, že případné specifické požadavky, o které požádá později, nemohou být při poskytování služby zohledněny. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky s ohledem na požadovanou službu mohou podléhat dodatečným poplatkům, které nejsou zahrnuty v základní ceně služby.

1.4. Společnost AIR PRO si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje týkající se zákazníka. Dále je AIR PRO oprávněné  odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně podává neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky,  opakovaně a bezdůvodně nezaplatí dohodnuté zálohy nebo cenu objednané služby, nepředloží podepsané dokumenty.

1.5 Není-li uvedeno jinak, odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaplatit společnosti AIR PRO storno poplatek stanovený pro daný typ služby nebo zájezdu v souladu s těmito VOP. Není-li poplatek stanoven, je zákazník povinen uhradit náklady, které společnosti AIR PRO vznikly při plnění smlouvy před doručením odstoupení zákazníka od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla společnosti AIR PRO a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení společnosti AIR PRO.

1.6. Zákazník bere na vědomí, že reklamaci v souvislosti s leteckou přepravou nebo službami s ní přímo souvisejícími lze uplatnit pouze způsobem uvedeným v obchodních podmínkách dopravce (dále jen "dopravce") nebo poskytovatele/provozovatele (dále jen "poskytovatel"); viz článek 2.4 těchto obchodních podmínek. Společnost AIR PRO není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace zákazníka týkající se letecké přepravy nebo souvisejících služeb. V případě reklamace týkající se vady jiných služeb poskytovaných společností AIR PRO Zákazníkovi může Zákazník tuto reklamaci uplatnit přímo u společnosti AIR PRO, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Společnost AIR PRO vyřídí reklamaci v souladu s platnými právními předpisy. Společnost AIR PRO neodpovídá za vadné poskytnutí služby nebo za neposkytnutí služby v důsledku vyšší moci, nebo pokud byla reklamace uplatněna v souvislosti se službou, kterou pouze zprostředkovalo. V takovém případě nese odpovědnost za vady nebo nedostatky poskytovatel zprostředkované služby, stejně jako v případě letecké přepravy.

1.7 Zákazník je povinen uhradit cenu služby objednané přímo u AIR PRO nebo prostřednictvím zprostředkovatele AIR PRO ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě nebo potvrzení objednávky, a pokud taková lhůta není stanovena, konzultuje zákazník termín splatnosti přímo se zástupcem AIR PRO. Cena služeb se považuje za uhrazenou v den, kdy je sjednaná cena a příslušné daně a poplatky připsány na bankovní účet AIR PRO, nebo v den, kdy je cena služby uhrazena v hotovosti na pokladně AIR PRO, pokud k tomu dojde před 17:00. Platby připsané na účet nebo uhrazené na pokladně po 17:00 se považují za uhrazené následující pracovní den.

1.8 Tyto PODMÍNKY se neupravují a nevztahují na:

(a) Práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Dopravcem nebo Poskytovatelem při poskytování letecké přepravy osob a při poskytování souvisejících cestovních služeb. Takový vztah se řídí smlouvou a

(b) Vztahy mezi zákazníkem a pojišťovnou, a to i v případech, kdy bylo pojištění sjednáno prostřednictvím společnosti AIR PRO. Zákazník se seznámí s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek pojišťovny a v případě pojistné události nebo v jiných případech se obrátí přímo na pojišťovnu.

(c) Práva a povinnosti mezi Zákazníkem a poskytovatelem ubytování, pronájmu vozidla nebo jiných služeb cestovního ruchu, které pro Zákazníka zprostředkovala společnost AIR PRO. Tyto vztahy se řídí obchodními podmínkami příslušného poskytovatele.

2. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ LETECKÉ PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH

2.1. Způsob uzavření smlouvy o letecké přepravě cestujících

2.1.1 AIR PRO nabízí Zákazníkovi možnost uzavřít Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytování dalších souvisejících cestovních služeb s vybraným Dopravcem nebo Poskytovatelem, a to výhradně na základě těchto PODMÍNEK platných v době uzavření Smlouvy.

2.1.2 Zákazník může zadávat své objednávky letenek nebo souvisejících cestovních služeb:

(a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace, a to prostřednictvím internetu na těchto internetových stránkách: www.airpro.cz,

(b) telefonicky nebo elektronickou poštou,

(c) osobně na pobočce společnosti AIR PRO.

2.1.3 Způsob podání objednávky dle čl. 2.1.2 si může Zákazník zvolit sám, přičemž Zákazník výslovně souhlasí s níže uvedeným způsobem uzavření Smlouvy.

 

2.2. Uzavření Smlouvy prostřednictvím online rezervace

2.2.1 Objednáním prostřednictvím elektronického online rezervačního systému Zákazník závazně objednává Přepravu nebo jiné služby a bez výhrad souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky a jejím případném potvrzení ze strany Dopravce nebo Poskytovatele (pokud je potvrzení vyžadováno podle obchodních podmínek Dopravce nebo Poskytovatele) zašle AIR PRO Zákazníkovi potvrzení objednávky v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl ve své rezervaci, s uvedením informací o objednané Přepravě, Dopravci nebo Poskytovateli/Provozovateli služeb, případných souvisejících službách a souhrnné ceně.

2.2.2 Zákazník bere na vědomí, že až do uhrazení ceny letenky a případně dalších souvisejících služeb není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky nebo rezervace dalších souvisejících služeb, jakož i jejich cena, se mohou změnit. Možné způsoby úhrady letenky a/nebo dalších souvisejících služeb v závislosti na době, do které musí být letenka a/nebo kupón/kupón na další cestovní služby v rámci dané rezervace vystaveny. Konkrétní lhůtu pro zaplacení ceny letenky a souvisejících cestovních služeb stanoví pro konkrétní tarif dopravce nebo poskytovatel.

2.2.3 Smlouva je uzavřena, jakmile Zákazník uhradí cenu letenky nebo související služby, a to po ověření platnosti rezervace letenky nebo dalších služeb. Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu společnost AIR PRO poskytla veškeré požadované informace (včetně storno podmínek a reklamace) a veškeré související dokumenty. Okamžikem zaplacení se rozumí okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena společnosti AIR PRO v některé z jejích pokladen nebo připsána na bankovní účet společnosti AIR PRO. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna termínu letu) a s podmínkami poskytovatele služeb/provozovatele pro změnu objednané cestovní služby.

2.2.4 Po uzavření smlouvy společnost AIR PRO neprodleně vystaví a předá nebo zašle zákazníkovi objednané letenky a případně doklady potvrzující nákup související cestovní služby.

2.3. Uzavření smlouvy na základě telefonické nebo osobní rezervace

2.3.1 Zákazník bere na vědomí, že do doby uhrazení ceny letenky a případně dalších souvisejících služeb není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky nebo dalších souvisejících služeb, jakož i jejich cena, se mohou změnit.

2.3.2 Rezervací jiným způsobem, než je uvedeno v článku 2.2 těchto PODMÍNEK, Zákazník podává závaznou objednávku na Přepravu a případně i na další služby. Po obdržení objednávky a jejím případném potvrzení Dopravcem nebo Poskytovatelem (pokud je potvrzení vyžadováno podle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele) zašle společnost AIR PRO Zákazníkovi potvrzení objednávky s uvedením informací o objednané Přepravě, souvisejících službách, Dopravci nebo Poskytovateli a ceně. V potvrzení je rovněž uvedeno, že vztah mezi Zákazník a společnost AIR PRO se řídí těmito PODMÍNKAMI, jejichž platné znění je zveřejněno na adrese www.airpro.cz a ve všech provozovnách společnosti AIR PRO.

2.3.3 Smlouva je uzavřena, jakmile Zákazník uhradí společnosti AIR PRO cenu letenky nebo související služby, a to po ověření platnosti rezervace letenky nebo jiných služeb. Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu společnost AIR PRO poskytla veškeré požadované informace (včetně storno podmínek a reklamace) a veškeré související dokumenty. Dále zákazník souhlasí se zněním těchto PODMÍNEK. Okamžikem zaplacení se rozumí okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena společnosti AIR PRO v některé z jejích pokladen nebo připsána na bankovní účet společnosti AIR PRO.

2.3.4 Po uzavření smlouvy AIR PRO neprodleně vystaví a předá nebo zašle zákazníkovi objednané letenky a případně doklady o nákupu dalších cestovních služeb.

2.4. Dohoda o letecké přepravě cestujících

 2.4.1 Zákazník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vznikají Zákazníkovi a Dopravci nebo Poskytovateli práva a povinnosti týkající se Přepravy a poskytování souvisejících služeb. AIR PRO vstupuje do vztahu mezi Zákazníkem a Dopravcem nebo Poskytovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

2.4.2 Zákazník bere na vědomí, že AIR PRO neposkytuje Přepravu ani související služby, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné poskytnutí Přepravy a/nebo souvisejících služeb ani za případné zranění, onemocnění, ztrátu nebo poškození věci či jiného majetku, které Zákazník utrpí.

2.4.3 Veškeré návrhy na změnu nebo zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva nebo podmínky Dopravce nebo Poskytovatele umožňují, je Zákazník povinen předkládat Dopravci nebo Poskytovateli, nebo pokud to podmínky Dopravce nebo Poskytovatele umožňují, prostřednictvím společnosti AIR PRO.

2.4.4 Zákazník je dále srozuměn s tím, že reklamaci týkající se Přepravy nebo služeb s ní spojených lze uplatnit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. Společnost AIR PRO není oprávněna vyřizovat jakékoli reklamace Zákazníků týkající se Přepravy nebo služeb s ní souvisejících.

2.4.5 Zákazník dále bere na vědomí, že reklamace týkající se Přepravy nebo služeb s ní souvisejících lze uplatnit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. Společnost AIR PRO není oprávněna vyřizovat jakékoli reklamace Zákazníků týkající se Přepravy nebo souvisejících služeb.

2.4.6 Tyto reklamace se uplatňují, pokud není v reklamačních podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele uvedeno jinak, v případě, že

(a) závad, které mohou být odstraněny ihned, bez zbytečného odkladu, osobou pověřenou Dopravcem nebo Poskytovatelem/Provozovatelem služeb,

(b) ostatních vad, a to do čtrnácti (14) dnů poté, co byla Dopravcem poskytnuta Přeprava nebo využita cestovní služba poskytovaná Dopravcem nebo prostřednictvím AIR PRO.

2.4.7 V případě, že Zákazník uplatní reklamaci prostřednictvím AIR PRO, předá AIR PRO se souhlasem Zákazníka reklamaci k vyřízení dopravci nebo poskytovateli služeb a informuje zákazníka o průběhu a výsledku reklamačního řízení. Zákazník je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá vůči společnosti AIR PRO žádná práva, neboť ta mu pouze poskytuje pomoc při uplatnění jeho reklamace . Zákazník dále bere na vědomí, že i když je reklamace podána dopravci nebo poskytovateli prostřednictvím společnosti AIR PRO, je reklamace v kompetenci dopravce nebo poskytovatele a společnost AIR PRO nemůže ovlivnit délku vyřizování reklamace ani její výsledek.

2.4.8 AIR PRO může poskytnout náhradu škody pouze v souladu s platnými podmínkami Dopravce nebo Poskytovatele.

2.4.9 AIR PRO odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za:

(a) řádné a včasné informování Dopravce nebo Poskytovatele o tom, že byla podána objednávka a následně uzavřena Smlouva;

(b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany Dopravce nebo Poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky Dopravce nebo Poskytovatele;

(c) řádné vystavení letenky nebo jiného cestovního dokladu;

(d) řádné předání požadovaných dokladů Dopravci nebo Poskytovateli;

(e) řádné oznámení změny nebo zrušení Smlouvy Dopravci nebo Poskytovateli, jakož i Zákazníkovi, pokud je AIR PRO o těchto změnách informována;

(f) řádné a včasné převedení ceny Přepravy nebo cestovní služby a ceny souvisejících služeb na účet Dopravce nebo Poskytovatele.

2.4.10 V případě vad uvedených v článku 2.4.9 je Zákazník povinen uplatnit reklamaci u společnosti AIR PRO bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. Společnost AIR PRO vyřídí reklamaci v souladu s platnými právními předpisy.

2.4.11 Zákazník odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení svého jména a příjmení (pokud je jméno nebo příjmení Zákazníka příliš dlouhé nebo má zvláštní formát, musí o tom informovat před dokončením objednávky; jméno a příjmení uvedené na letence musí přesně odpovídat tvaru uvedenému v cestovním dokladu), svého věku, včasného uplatnění slevy podle věku při rezervaci a předložení dokladu prokazujícího věk (doklad totožnosti a další údaje potřebné k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy) a za uvedení správných údajů týkajících se Přepravy a dalších cestovních služeb, tj. e., zejména správné datum, kdy se má Přeprava nebo jiná cestovní služba uskutečnit. Zákazník je rovněž povinen informovat společnost AIR PRO o svém požadavku na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířat, zbraní a sportovního vybavení. Zákazník bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu se svými přepravními podmínkami požadovat poplatek za dodatečnou změnu údajů nebo za přepravu nestandardních předmětů, případně mohou Zákazníka z letecké přepravy vyloučit bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy a přímo souvisejících služeb.

2.4.12 Zákazník bere na vědomí, že společnost AIR PRO není povinna zkoumat, zda nedošlo ke změnám v rezervaci před zakoupením letenky nebo ke změnám v Podmínkách přepravy po zakoupení letenky, ani není povinna o nich Zákazníka informovat. V souladu s čl. 2.4.9 písm. e) je společnost AIR PRO povinna tyto informace poskytnout pouze tehdy, pokud ji o tom informoval dopravce.

2.4.13 Zákazník odpovídá zejména za následující skutečnosti:

(a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tj. včetně vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

(b) správnost poskytnutých informací,

(c) kontrolu případných změn letů po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného dopravce),

(d) včasné dostavení se k odletu.

2.4.14 Zákazník je povinen po zakoupení letenky nebo souvisejících služeb sdělit společnosti AIR PRO své platné kontaktní údaje. Pokud poskytnuté kontaktní údaje nejsou platné, AIR PRO neodpovídá za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi.

2.4.15 Zákazník je povinen:

(a) využít první úsek cesty v souladu s rezervací a využít kupóny v pořadí uvedeném na letence; jinak jeho právo na přepravu zaniká bez nároku na náhradu;

(b) znovu potvrdit zpáteční let do 72 hodin před odletem, a to přímo u dopravce;

(c) zkontrolovat limit zavazadel;

(d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci letenky, potvrzeních a formulářích týkajících se souvisejících služeb; a údajů v přepravním dokladu v okamžiku jeho převzetí (zejména své jméno a příjmení, data, trasu, datum narození, pokud je uvedeno); převzetím letenky nebo itineráře letu a dalších potvrzení vyjadřuje zákazník souhlas s údaji v nich uvedenými;

(e) seznámit se s podmínkami změny letenky po jejím vystavení;

(f) dodržovat přepravní podmínky zveřejněné na www.airpro.cz.

2.4.16 Zákazník je srozuměn s tím, že:

(a) v případě zrušení letenky se transakční poplatek za vystavení letenky nevrací a společnost AIR PRO může za zrušení letenky účtovat poplatek podle platného seznamu tarifů

(b) storno letenky a lhůta pro vrácení peněz se řídí podmínkami dopravce/letecké společnosti pro zvolený tarif; vrácení peněz se provádí bezhotovostním převodem na číslo účtu Zákazníka.

(c) pokud má zákazník zájem o doplňkové služby (pojištění storna, doprovod, speciální jídlo, výběr místa v letadle), musí o tom informovat při nákupu letenky.

(d) storno podmínky platné pro doplňkové služby:

- zavazadla navíc - nevratná

- zakoupení konkrétních míst v letadle - nevratné

- nákup občerstvení na palubě - nevratné

- cestovní pojištění - v souladu s podmínkami provozovatele

- parkování - v souladu s podmínkami provozovatele

- Travel Assistant - v souladu s podmínkami provozovatele

 (e) poskytování dalších služeb (ubytování, pronájem vozidla, cestovní pojištění, pojištění stornopoplatků atd.) se řídí podmínkami provozovatele služby. Výběr a rezervace míst v letadle, která jsou nabízena zdarma, nejsou garantovány a letecká společnost je může kdykoli před letem změnit z důvodu změny konfigurace letadla, změny typu letadla apod;

(f) v případě změny data odletu uvedeného na již vydané letence, pokud tarif změnu umožňuje, má dopravce nárok na úhradu zvýšených letištních a palivových poplatků platných ke dni změny, pokud k takovému zvýšení došlo od data vydání letenky;

(g) v případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny nebo zrušení letu ze strany Dopravce. Povinnost Dopravce zajistit náhradní let může být v takových případech omezena.

2.4.17

Zákazník bere na vědomí, že jako majitel rezervace (letenek) je nositelem práv a v případě nepravidelnosti v letecké dopravě může být jeho součinnost jako majitele rezervace (letenek) vyžadována přímo leteckou společností, a to prostřednictvím kontaktů uvedených zákazníkem při nákupu (e-mail, telefon).

3. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

(např. ubytování, pronájem automobilů), vstupenky, výlety atd.).

Vybrané nízkonákladové letecké společnosti preferují v případě nepravidelnosti vrácení finančních prostředků přímo Zákazníkovi (majiteli rezervace). Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost pro přímé vrácení peněz nízkonákladovou leteckou společností nebo jiné řešení nesrovnalosti a bere na vědomí, že v případě neposkytnutí součinnosti nebo odmítnutí součinnosti po výzvě letecké společnosti nebo AIR PRO ztrácí Zákazník nárok na vrácení peněz.

3.2 AIR PRO nabízí svým zákazníkům možnost zprostředkování vybraných služeb vybraného poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti tímto vznikají pouze Poskytovateli služeb a Zákazníkovi a že AIR PRO v takovém vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

3.3 Zákazník je srozuměn s tím, že za poskytnutí daných služeb cestovního ruchu a souvisejících služeb odpovídá výhradně Poskytovatel těchto služeb v souladu se svými obchodními podmínkami, nikoliv společnost AIR PRO, která nevystupuje jako poskytovatel ubytovacích ani jiných služeb, a proto neodpovídá za řádné a včasné poskytnutí těchto služeb, ani za případné zranění, onemocnění, ztráta nebo poškození věci nebo jiného majetku zákazníka, ke kterému došlo v souvislosti s ubytováním, pronájmem vozidla nebo využitím jiných zprostředkovaných služeb.

3.4 Zákazník si může  objednat služby:

(a) elektronickou on-line rezervací prostřednictvím internetu na webových stránkách AIR PRO www.airpro.cz.

(b) telefonicky nebo elektronickou poštou;

(c) osobně v provozovně AIR PRO.

3.5 Objednáním prostřednictvím elektronického on-line rezervačního systému, telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně v provozovně AIR PRO zákazník závazně objednává ubytování nebo jiné související služby cestovního ruchu a bez výhrad souhlasí s těmito PODMÍNKAMI. Po obdržení objednávky AIR PRO neprodleně potvrdí její přijetí a (pokud je to podle podmínek poskytovatele vyžadováno) po jejím potvrzení poskytovatelem služeb zašle AIR PRO zákazníkovi potvrzení jeho objednávky s uvedením informací o objednaném ubytování nebo jiných či souvisejících službách, o poskytovateli služeb a souhrnné ceně, a to buď:

(a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při online rezervaci, nebo

(b)  v případě rezervace telefonicky,  elektronickou poštou nebo osobně v provozovně AIR PRO.

3.6 Zákazník bere na vědomí, že dokud není uhrazena souhrnná cena (tj. cena zahrnující všechny objednané služby, související služby, cenu za zprostředkování atd. potvrzení objednávky není závazné a rezervace služeb, stejně jako jejich cena, se může bez předchozího upozornění změnit. Závazné objednávky jsou přijímány v běžné pracovní době, v pracovní dny, nejpozději do 17:00. Objednávky, které poskytovatel obdrží mimo tuto dobu, budou vyřízeny následující pracovní den. Ujednání o službách mezi zákazníkem a poskytovatelem jsou závazná až poté, co zákazník uhradí souhrnnou cenu po ověření platnosti rezervace objednané služby nebo jiné související služby u společnosti AIR PRO. Zaplacením souhrnné ceny Zákazník potvrzuje, že mu společnost AIR PRO poskytla veškeré požadované informace (včetně storno  podmínek) .

3.7 Pokud podmínky poskytovatele služeb vyžadují uzavření písemné smlouvy; AIR PRO o tom informuje zákazníka, jakmile poskytovatel ubytování nebo jiných služeb potvrdí zákazníkovu objednávku. Současně AIR PRO informuje Zákazníka o době, po kterou bude jeho objednávka platit a ve které musí Zákazník smlouvu uzavřít. V případě uplynutí doby platnosti objednávky je třeba požádat Poskytovatele služeb o nové potvrzení objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Zákazníkem a společností AIR PRO. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu společnost AIR PRO poskytla veškeré požadované informace (včetně storno podmínek).

3.8 Po závazné objednávce služeb AIR PRO vystaví a zašle Zákazníkovi Voucher na objednané služby cestovního ruchu, jehož předložení je nutné pro využití dané služby nebo dalších souvisejících služeb.

3.9 Veškeré návrhy na změnu nebo zrušení objednaných služeb, pokud to podmínky poskytovatele umožňují, podává zákazník přímo poskytovateli objednané služby, nebo pokud to podmínky poskytovatele umožňují, prostřednictvím AIR PRO.

3.10 Zákazník může podat reklamaci týkající se zprostředkovaných služeb prostřednictvím společnosti AIR PRO, ale bere na vědomí, že společnost AIR PRO není oprávněna vyřizovat nebo uznávat reklamace týkající se ubytování nebo jiných či souvisejících služeb jménem poskytovatele služeb. Reklamace týkající se závady, kterou lze odstranit ihned, musí být uplatněna bez zbytečného odkladu u oprávněné osoby poskytující služby přímo na místě, pokud není v reklamačních podmínkách Poskytovatele stanoveno jinak.

3.11 Pokud Zákazník podá reklamaci prostřednictvím společnosti AIR PRO, předá společnost AIR PRO reklamaci k vyřízení Poskytovateli služeb a bude Zákazníka průběžně informovat o průběhu a výsledku vyřízení reklamace. Zákazník je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá vůči společnosti AIR PRO, která mu pouze poskytuje součinnost při reklamačním řízení, žádná práva. Zákazník je dále srozuměn s tím, že i v případě podání reklamace Poskytovateli prostřednictvím AIR PRO spadá reklamace výhradně do sféry působnosti Poskytovatele služeb a AIR PRO nemůže žádným způsobem ovlivnit délku vyřízení reklamace ani její výsledek.

3.12 AIR PRO může poskytnout náhradu škody pouze v souladu s platnými podmínkami Poskytovatele.

3.13 AIR PRO odpovídá pouze za dodržení svých povinností souvisejících s učiněním závazných ujednání o službě, tj.  za:

(a) řádné a včasné informování Poskytovatele o tom, že byla učiněna objednávka a následně závazně objednána služba;

(b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany poskytovatele služby, pokud je tak vyžadováno obchodními podmínkami poskytovatele;

(c) řádné a včasné vystavení poukazu na služby;

(d) řádné poskytnutí požadovaných dokumentů Zákazníkovi;

(e) řádně oznámit Poskytovateli služeb i Zákazníkovi veškeré změny nebo zrušení, a to následující pracovní den poté, co je AIR PRO o takové změně písemně informována;

(f) řádně a včas poukázat cenu služeb a souvisejících služeb na účet Poskytovatele.

3.14 Zákazník bere na vědomí, že AIR PRO není povinen zkoumat, zda nedošlo ke změně rezervace nebo podmínek objednaných služeb nebo jiných či souvisejících služeb, a informovat o tom Zákazníka před částečnou nebo úplnou úhradou ceny služeb, a to ani v případě vystavení poukazu na jejich čerpání.

3.15 Po zaplacení ceny objednaných služeb nebo souvisejících služeb je Zákazník povinen písemně informovat společnost AIR PRO o svých aktuálních kontaktních údajích (a jejich případné změně) tak, aby mohl být informován o případné změně služeb. Pokud některý z písemně sdělených kontaktních údajů není aktuální, AIR PRO neodpovídá za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku nedoručení oznámení o změně.

3.16 Zákazník je povinen zajistit:

(a) jím poskytnuté údaje jsou správné;

(b) včasnou úhradu objednaných služeb;

(c) včasné dostavení se k ubytování nebo zahájení využívání zprostředkované služby.

3.17 Zákazník je povinen:

(a) s dostatečným předstihem před přijetím ubytování nebo využitím jiné objednané služby zkontrolovat u sebe a u všech dalších osob, které s ním cestují, zda jsou jejich cestovní doklady platné, a rovněž zkontrolovat podmínky vstupu do všech dalších cílových a tranzitních zemí, které navštíví při využití objednané služby, zejména vstupní formality a vízovou povinnost. Zákazník bere na vědomí, že společnost AIR PRO ani poskytovatel neodpovídají za případnou škodu vzniklou v důsledku odepření vstupu zákazníkovi nebo dalším osobám, které s ním cestují do cílové nebo tranzitní země, nebo odmítnutí přijetí těchto osob k odbavení pro přepravu do takové cílové země.

(b) Zajistit pro sebe a osoby cestující s ním potřebná pobytová a tranzitní víza.

(c) Zajistit, aby zákazník i další osoby, které s ním cestují, splňovali zdravotní nebo jiné požadavky potřebné pro cestu do všech cílových nebo tranzitních zemí nebo pro pobyt v nich.

(d) zkontrolovat správnost údajů na poukazu vystaveném společností AIR PRO na ubytování, pronájem vozidla a jiné nebo související služby (zejména osobní údaje, data a období, na které se služba vztahuje, typ ubytování, typ pronajatého vozidla atd. a převzetím poukazu na službu potvrzuje, že jej zkontroloval a s údaji souhlasí.

3.18 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zrušení služby se řídí obchodními podmínkami poskytovatele, není-li uvedeno jinak, a lhůta v nich uvedená pro vrácení ceny uhrazené prostřednictvím AIR PRO nebo její části se prodlužuje o 21 dnů, během nichž se AIR PRO zavazuje vyplatit zákazníkovi příslušnou částku. Společnost AIR PRO je oprávněna účtovat poplatek za službu, který si může ponechat i v případě vrácení peněz za službu.

4. CESTOVNÍ DOKLADY A PODMÍNKY PRO VYŘÍZENÍ POVOLENÍ K POBYTU (VÍZA)

4.1 Při cestách do zahraničí je každý Zákazník povinen mít u sebe platný cestovní pas nebo občanský průkaz pro cesty v rámci schengenského prostoru. Každý Zákazník je povinen zkontrolovat důležité informace související se vstupem do vybrané destinace nebo do všech zemí, kterými projíždí v případě pozemní dopravy. Vízové formality si musí Zákazník vyřídit sám před cestou. Společnost AIR PRO ani TO nenesou odpovědnost za neudělení víza.

4.2 Zákazník bere na vědomí, že různé destinace mohou uplatňovat různé požadavky na minimální dobu platnosti cestovního pasu (opět vyjádřenou počtem měsíců po návratu z destinace). Většina destinací uplatňuje minimální dobu platnosti pasu šest (6) měsíců. Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) nebo na zastupitelských úřadech jednotlivých zemí. Před objednáním jakékoliv zahraniční cesty by se měl zákazník rovněž informovat na příslušných zastupitelských úřadech o vízových, bezpečnostních a dalších podmínkách nutných pro vstup a pobyt v dané zemi, včetně aktuální situace v cílové destinaci.

4.3 Na základě výslovné objednávky Zákazníka může společnost AIR PRO za poplatek poskytnout pomoc při vyplňování formulářů potřebných pro vstup do vybrané země. Asistence je pouze administrativním úkonem na žádost Zákazníka a omezuje se pouze na vyplnění formuláře s informacemi ověřenými a předloženými Zákazníkem. AIR PRO neodpovídá za odepření vstupu do cílové a tranzitní země ani za vznik dalších výdajů v souvislosti s omezeními při cestování v ČR, v zemích pobytu nebo v tranzitních zemích.

4.4 Pro případ ztráty cestovních dokladů v zahraničí a pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů doporučujeme, aby zákazníci cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů nebo měli tyto kopie uložené v e-mailu či na jiném místě. Takové kopie mohou zjednodušit řešení mnoha situací, jako je zejména ztráta nebo krádež dokladů nebo situace, kdy hotel požádá o uschování pasu na recepci přes noc. Podle informací poskytnutých MZV CS nejsou hotely oprávněny zadržet pasy zákazníků, byť na jeden den, ačkoli je to běžná praxe. Hotely mohou pořizovat fotokopie nebo skenovat cestovní doklady a měly by pas Zákazníka neprodleně vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí by měl občan ČR nahlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu na místní policii a požádat ji o vystavení potvrzení o nahlášení. Následně by měl ztrátu nahlásit na zastupitelském úřadě nebo konzulátu České republiky (dále jen "zastupitelský úřad ČR"). V případě potřeby se zákazník může obrátit na příslušné velvyslanectví nebo konzulát ČR s žádostí o pomoc. Seznam zastupitelských úřadů a konzulátů je k dispozici na webových stránkách MZV ČR, v kapitole "Země světa - Cestovní informace", ve složce "Zastupitelské úřady ČR ke kontaktování". Potřebuje-li občan ČR naléhavě cestovní doklad, může požádat o vydání cestovního dokladu (náhradního cestovního dokladu) na ZÚ ČR; náhradní cestovní doklady vydávají ZÚ ČR co nejdříve po splnění podmínek pro jeho vydání. Náhradní cestovní doklad představuje cestovní doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou působností omezenou účelem cesty, zejména umožnit zákazníkovi návrat do České republiky.

4.5. Další potřebné doklady, které zajišťuje AIR PRO nebo příslušní dodavatelé, jako např. vouchery, letenky apod. obdrží Zákazník od AIR PRO nebo příslušných dodavatelů. Pokud není dohodnuto jinak, jsou tyto dokumenty zasílány zpravidla 7 dní před odletem nebo mohou být Zákazníkovi poskytnuty v místě odletu. V případě letu s leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, nebo ubytování v ubytovacím zařízení, které nevyžaduje elektronické vouchery, se Zákazník na letišti nebo v ubytovacím zařízení prokáže cestovním dokladem nebo občanským průkazem.

4.6 Společnost AIR PRO nabízí svým Zákazníkům, že za ně za poplatek vyřídí vízovou záležitost na základě objednávky Zákazníka učiněné dle jeho volby, a to buď telefonicky, e-mailem, nebo osobně na kterékoli prodejně AIR PRO.

4.7 Ve své objednávce Zákazník uvede zejména osobní údaje osob, pro které má být vízum vyřízeno (včetně země jejich občanství), úplný oficiální název země, jejíž vízum Zákazník požaduje, typ požadovaného víza a požadované datum a dobu trvání víza. Po obdržení objednávky zašle AIR PRO Zákazníkovi potvrzení objednávky, ve kterém uvede informace o objednaném vyřízení víza, doklady potřebné k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a poplatek AIR PRO.

4.8 Smlouva je uzavřena zaplacením poplatku společnosti AIR PRO a administrativního poplatku za vyřízení víz. Uzavřením dohody zákazník potvrzuje, že mu společnost AIR PRO poskytla veškeré známé/dostupné informace, včetně předpokládané délky vyřízení žádosti o vízum. Zaplacením poplatku a administrativního poplatku se v závislosti na formě platby rozumí den přijetí hotovosti, den platby kartou nebo den připsání platby na účet společnosti AIR PRO v souladu s bodem 1.10 těchto PODMÍNEK.

4.9 Pokud se Zákazník po podání žádosti o vízum rozhodne tuto žádost stáhnout nebo ukončit smlouvu se společností AIR PRO před vydáním víza, má společnost AIR PRO nárok na úhradu poměrné části svého poplatku za již provedené kroky, avšak nejméně 50 % poplatku. Zákazník bere na vědomí, že po podání žádosti o vízum se správní poplatek nevrací, a to ani v případě, že zákazník svou žádost nestáhne, ale vízum mu nebude vydáno.

4.10 Po uzavření smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout společnosti AIR PRO veškeré dokumenty potřebné k vyřízení víza. Do doby, než tyto dokumenty obdrží, není společnost AIR PRO povinna činit žádné kroky směřující k vyřízení víza. Zákazník bere na vědomí, že příslušné velvyslanectví nebo konzulát může v průběhu vízového řízení požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude společnost AIR PRO zákazníka informovat, a zákazník je povinen všechny tyto další dokumenty společnosti AIR PRO neprodleně poskytnout.

4.11 Zákazník je povinen:

(a) pravdivě a úplně informovat společnost AIR PRO o všech skutečnostech a informacích rozhodných pro udělení víza;

(b) poskytnout společnosti AIR PRO veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza;

(c) Pokud je k vyřízení víza zapotřebí plná moc, udělit ji a včas ji doručit společnosti AIR PRO.

4.12 Společnost AIR PRO je povinna:

(a) řádně se starat o veškeré dokumenty, které obdrží od zákazníka za účelem vyřízení víza, a poskytnout je příslušnému velvyslanectví nebo konzulátu;

(b) Na žádost Zákazníka jej informovat o stavu procesu vyřizování víz;

(c) Jednat v souladu se svými schopnostmi a znalostmi a odchýlit se od pokynů Zákazníka pouze tehdy, je-li to v jeho zájmu a nemůže-li AIR PRO včas získat jeho souhlas;

(d) Vyzvednout vízum po jeho udělení v den a hodinu stanovenou příslušným velvyslanectvím a bez zbytečného odkladu je předat Zákazníkovi spolu s doklady, které velvyslanectví nebo konzulát vrátí, zejména s cestovním pasem s uděleným vízem, nebo se se Zákazníkem dohodnout na jiném způsobu, jakým si může vízum a příslušné doklady vyzvednout, pokud mu je příslušné velvyslanectví vrátí spolu s cestovním dokladem a vízem.

4.13 Zákazník je srozuměn s tím, že

(a) AIR PRO nenese odpovědnost za neudělení víza z důvodu nesprávných údajů nebo dokladů nebo z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti či neudělení požadované plné moci řádně a včas.

(b) AIR PRO nenese odpovědnost za prodloužení doby, během níž se očekává vydání víza;

(c) AIR PRO nenese odpovědnost za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou AIR PRO nemohla ovlivnit (např. administrativní rozhodnutí velvyslanectví nebo konzulátu).

(d) Velvyslanectví nebo konzulát může zákazníka požádat o osobní návštěvu nebo o předložení dalších dokumentů, které nebyly uvedeny v původních podmínkách pro udělení víza.

(e) Společnost AIR PRO neodpovídá za správnost jakýchkoli informací týkajících se vízové povinnosti. Zákazník si tyto informace ověří na své náklady a odpovědnost u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu;

4.14 Společnost AIR PRO může smlouvu s okamžitou platností vypovědět, pokud dojde k narušení vztahu důvěry mezi zákazníkem a společností AIR PRO. V takovém případě smlouva zaniká, jakmile společnost AIR PRO informuje Zákazníka o jejím ukončení. I po ukončení smlouvy je společnost AIR PRO povinna podniknout veškeré kroky, které nesnesou odkladu, aby zabránila vzniku újmy Zákazníkovi. Po ukončení smlouvy předá společnost AIR PRO zákazníkovi veškeré dokumenty, které od něj obdržela za účelem vyřízení víza a které má stále v držení. Společnost AIR PRO si může ponechat přiměřenou část poplatku, která odpovídá již učiněným krokům.

4.15 Zákazník může uplatnit reklamaci v souvislosti se zprostředkováním víz společností AIR PRO u společnosti AIR PRO (doporučujeme ji podat písemně). Reklamaci lze podat v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od udělení/neudělení víza. Reklamaci lze podat e-mailem na adrese info@airpro.cz.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1 Veškeré další záležitosti se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění. 5.2. V případě spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 22, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, kterou poskytuje Evropská komise na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.2 Zákazník bere na vědomí, že je oprávněn po návratu ze zájezdu, pobytu nebo cesty jinak zprostředkované/organizované společností AIR PRO podat prostřednictvím webových stránek nebo elektronické komunikace recenzi/zpětnou vazbu (dále jen "recenze"), a poskytnout tak informace o kvalitě služeb dalším potenciálním zákazníkům. Společnost AIR PRO může recenzi zveřejnit dle svého uvážení nebo odmítnout zveřejnění recenze zákazníka bez udání důvodu. AIR PRO není povinna informovat Zákazníka o zveřejnění či odmítnutí jeho Recenze. Odesláním Recenze Zákazník uděluje souhlas se zveřejněním Recenze na webových stránkách společnosti AIR PRO a v dalších reklamních materiálech (katalog, sociální sítě atd.). Zákazník dále souhlasí s tím, že společnost AIR PRO může obdrženou Recenzi dle svého uvážení upravit, zejména tak, aby neobsahovala jména konkrétních Dopravců, Organizátorů, Poskytovatelů, TO či jiná jména.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto PODMÍNKY mohou být změněny pouze písemnou dohodou mezi společností AIR PRO a Zákazníkem.

6.2 Zákazník souhlasí s tím, aby:

(a) s doručením cestovního dokladu nebo souvisejících služeb na adresu uvedenou v jeho objednávce,

b) odmítnutí převzít zásilku nebo nepřevzetí a vrácení zásilky společnosti AIR PRO se považuje za doručení. Účinky doručení nastávají od vrácení nedoručené zásilky.

(c) doručení na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky,

(d) doručení cestovního dokladu nebo souvisejících služeb na adresu a způsobem, které uvede v objednávce. Doručovací služby jsou sjednány s Českou poštou nebo jinými doručovacími společnostmi a AIR PRO nenese odpovědnost za včasné doručení zásilek, jejich ztrátu apod.

6.3 Zákazník uzavřením Smlouvy v souladu s těmito VOP souhlasí s tím, že práva a povinnosti Zákazníka a společnosti AIR PRO v souvislosti s uzavřením Smlouvy se řídí těmito VOP.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zákazník/Subjekt údajů tímto uděluje souhlas s tím, aby společnost AIR PRO (nebo její zaměstnanec) shromažďovala, uchovávala a zpracovávala jeho osobní údaje, které poskytl společnosti AIR PRO (dále jen "Správce"), a to za níže uvedeným účelem. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouvě a v souvisejících dokumentech, a to na dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník je současně srozuměn se svými právy podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

7.2. Subjekt údajů může požádat Správce, aby ho informoval o zpracování jeho osobních údajů. Správce tyto informace Subjektu informací poskytne bez zbytečného odkladu. 7.3. Pokud Subjekt údajů, který podepsal tyto PODMÍNKY, zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat od Správce vysvětlení a požádat jej o nápravu; tou může být zejména blokování, oprava, doplnění nebo likvidace osobních údajů. Pokud správce žádosti subjektu údajů nevyhoví, může subjekt údajů požádat o pomoc Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou veškeré informace shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zprostředkování cestovních služeb a nabídky produktů a služeb Subjektu informací/Zákazníkovi. Veškeré tyto informace jsou rovněž shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za účelem zasílání obchodních sdělení Subjektu informací elektronickými prostředky podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to do doby, než Subjekt informací zašle Správci přímo a účinně informaci, že si již nepřeje dostávat od Správce obchodní sdělení), maximálně však po dobu pěti (5) let. Subjekt informací dále souhlasí s tím, že s jím poskytnutými informacemi mohou být kombinovány další osobní údaje. Souhrnné informace mohou být Správcem použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

7.4. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro dosažení stanoveného účelu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, pro který je

byla shromážděna. Zaměstnanci správce a další osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě dohody se správcem, a ostatní pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i po skončení pracovního poměru nebo výkonu práce.

8. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2023 a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři společnosti AIR PRO spol. s r. o.